حرفی از جنس همه چی
چهارشنبه 4 مهر 1386

زندگی زرتشتیان

چهارشنبه 4 مهر 1386

نوع مطلب :
نویسنده :مژده

زندگی زرتشتیان 

1ـ6  پرسش : آیا زرتشتیان آتش پرست هستند ؟ اگر نه پس چرا آتشكده دارند ؟ 

پاسخ : خیر ، كشف آتش در تاریخ ایران به زمانی پیش از پیامبری اشوزرتشت می رسد . و آتشكده ها پس از آن محلی برای تامین آتش اجاق خانواده ها و دارای احترامی ویژه بوده است . زرتشتیان به پیروی از نیاكان آریایی خود همواره چهار آخشیج یعنی هوا ـ خاك ـ آب و آتش را پاك كننده می دانستند و تلاش می كردند تا آنها را آلوده نسازند ، بلكه سرودهای نیایش را برای هر یك داشتند .  

در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو كرد پس هر زرتشتی به هنگام نیایش رو به سوی روشنایی می كند،  هرگونه روشنایی درنماز تفاوتی ندارد . نور خورشید ، ماه ، چراغ كه یكی از آنها نیز می تواند روشنایی آتش باشد .

از سوی دیگر ایرانیان باستان ، آتش را نماد موجودیت خود یا نمادی از هویت ملی خود می دانستند و به آن افتخار می كردند زیرا آتش از بین برندة ناپاكی ها و روشن كنندة تاریكی ها  است ، گرما و انرژی آتش چرخ های صنعت و پیشرفت را به چرخش می آورد و آتش درونی انسان اندیشه او را به خـردِ  بی پایان اهورایی پیوند میدهد ، پس زرتشتیان به پیروی از نیاكان خود همچنان آتش را در آتشكده ها پرستاری می كنند تا یادآور پویایی روشنایی در هستی باشد .

 

 

2ـ6  پرسش : روزه گرفتن در دین زرتشتیان چگونه است ؟

پاسخ : زرتشتیان روزه داشتن را همانند ادیان دیگر ندارند . در باور آنان تن جایگاه   روان است بنابراین باید همواره نیازهای آن را برآورده ساخت تا روان ، شاد و آرام باشد . تن باید قوی باشد تا توان كار و تلاش برای سازندگی را داشته باشد . از سوی دیگر زیاده روی در خوردن و آشامیدن نیز به جسم و روان آسیب می رساند و از كارهای ناشایست است زرتشتیان به جای روزه گرفتن در هر ماه سی روزه خود ، چهار روز ویژه دارند به نام های وهمن ـ ماه ـ گوش و رام كه از خوردن هرگونه غذای گوشت دار پرهیز می كنند . 

 

 

  03ـ6  پرسش : غسل و آداب طهارت در دین شما چگونه است ؟

 پاسخ : اشوزرتشت هنگامی به پیامبری برگزیده شد كه مردم ایران متمدن شده بودند و با توجه به شرایط زمان خود كارهای شخصی و روزانه خود را می دانستند . چگونگی خوردن و آشامیدن ، لباس پوشیدن و پاكیزگی تن و محل زندگی خود را آموخته بودند پس اشوزرتشت احكام ویژه ای در زندگی روزانه آنان سفارش نكرد . در مورد بهداشت فردی نیز اشارة او به پیروی از خرد و همراه شدن با دانش زمان است . بنابراین در هرزمان ، در هر شهر و كشور انسان باید آخرین داده های علمی را برای بهزیستی در نظر داشته باشد و از دانش های گوناگون در زمینة بهداشتی ـ پزشكی ـ حقوقی ـ اقتصاد و غیره پیروی كند .

 

 

 04ـ6 پرسش : شیوه برخورد با اموات و جسد مرگان چگونه است ؟ 

پاسخ :  در آموزشهای اشوزرتشت تن و روان هر دو ارزشمند هستند تن باید سالم ، نیرومند و پاك و از سوی دیگر روان نیز شادمان و آرام باشد بنابراین تن تا زمانی ارزش داردكه روان را به شادمانی در خود نگهدارد ولی هنگامی كه از هم جدا شدند روان جاودانه خواهد شد . تن بدونِ جان به نام نِسا یعنی پلیدی نامیده می شود كه باید

از محیط زندگی دیگران خارج شود تا محیط زیست را آلوده نسازد و این بستگی به زمان و مكان زندگی دارد . زرتشتیان تعصب خاصی در نوع برخورد با جسد مردگان ندارند زمانی آنرا در دخمه ها و بالا ی كوه ها  قرار می دادند تا مرغان لاشخور آنها را از بین ببرند و این عمل را شاید از نیاكان آریایی خود به یادگار داشتند چون آنها در مناطق پوشیده از برف بودند و امكان خاكسپاری وجود نداشت و در برخی از نقاط ایران جسد مردگان را به شیوه های گوناگون به خاك می سپردند بهر حال هم اكنون در ایران رسم خاكسپاری وجود دارد در حالیكه در برخی از كشورها مانند هندوستان و پاكستان در كنار خاكسپاری رسم دخمه گذاری هم انجام می گیرد . آنچه مسلم است مانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی دیگر زرتشتیان می كوشند تا با خردمندی از دانش زمان در هر رشته به ویژه موضوع برخورد با مردگان نیز بهره بگیرند .

 

 

05-6 پرسش : چرا در هنگام نیایش باید كلاه یا روسری بر سر داشته باشیم ؟ 

پاسخ : در باور سنتی و گزارش اوستا، هاله ی از روشنایی به نام خُوَرِنَه (فر) پیرامون تن ِ انسان را فرا گرفته است این هالة نور در انسانهایی كه نیكوكار باشند و به خداوند نزدیكتر شوند با شعاع بیشتری همراه است چون این هاله نور ، پیرامون سر انسان بیشتر است عقیده بر این است كه به هنگام نیایش و برای ایجاد تمركز حواس به هنگام راز و نیاز با خداوند بایستی سرها پوشیده باشند از سوی دیگر پوشیدن سر به هنگام نیایش هماهنگی در چهره ها ایجاد می كند و چهرة انسان روحانی تر خواهد بود .

 

 

پرسش : آیا گاه نخست هاون است یا اشهن؟  چنانچه اشهن میباشد ، چرا در خرده اوستا   6-06

 

          نخست از گاه هاون نامبرده می شود ؟

 

پاسخ : در خرده اوستا و نیایش گاه اشهین نخست به سردار خانه سپس درگاههای بعدی نیایش به

 

ترتیب به سردار ده ـ شهر ـ كشور و رهبر دین درود فرستاده شده است از سوی دیگر در فرهنگ دینی و سنتی زرتشتی هر روز با آغاز گاه اشهین و روشن شدن هوا آغاز می گردد چنانچه اگر شخصی پیش از روشن شدن هوا از جهان درگذرد ، تاریخ درگذشت او را روز قبل از آن به حساب می آورند ، در خرده اوستا نیز پس از برآمدن آفتاب و روشنایی گاه اشهین هنگامی كه فروغ خورشید بر زمین گسترده می شود گاه هاون آغاز می گردد زنده یاد موبد رستم شهزادی نیز گاه اشهین را آغاز روز و نیایش می دانست ولی تقویم خورشیدی از نیمه شب تغییر می كند و روز بعد آغاز می گردد .

 

 

7 0-6 پرسش : آیا معاشرت دختر و پسر طبق آیین زرتشت آزاد است ؟ 

پاسخ : در جشن هـا ، مـراسـم های گوناگون و گردهم آیی خانوادگی از دیرباز تاكنون دختران و پسران زرتشتی پا به پای یكدیگر بوده و سعی كرده اند تا بر مبنای پیام راستی پیامبرشان اشوزرتشت و با پیروی از ارزش های فردی انسانی در سازندگی تازه كردن زندگی و گسترش راستی سهم ویژه ای داشته باشند .

 

 

 

08-6 پرسش : آیا در گاتها و كتب دینی زرتشتیان ، نوشیدن مشروبات الكلی منع شده است ؟

 

پاسخ : استفاده از هر گونه خوراك ، نوشیدنی یا موادی كه موجب آسیب رساندن به جسم ـ جان وخردمندی انسان شود از دیدگاه اشوزرتشت ناشاییست می باشد در بینش اشوزرتشت تشخیص اثرات هر كدام از اینها بر وجود انسان ، بستگی به خرد همگانی و دانش زمان دارد .

  

  9 0-6 پرسش : سفره سنتی شاه پری از کجا آمده است و دلیل بودن عروسک در این سفره چیست ؟

پاسخ :  سفره ها یی  مانند شاه پری - وهمَرو و بی بی سه شنبه ریشه در باورهای سنتی و کهن ایرانی و غیر گاتایی دارند که برخی از آنها با اندیشه و فرهنگ غیر ایرانی نیز ترکیب شده اند .

عروسک های پارچه ای - آجیل مخصوص و غیره نیز نمادهایی از حضور پریان و نیروهای -غیر طبیعی در باور استوره یی مردم آن زمان دارد .

 

 

 10-6 پرسش : اگر بخواهیم روز عشق را تعریف کنیم به نظر شما از نظر آیین باستانی چه روزی   مناسب است ؟ مهر روز از مهر ماه ( جشن مهرگان ) ؟ یا روز زن و مادر ( جشن اسفندگان ) ؟

 

پاسخ : تمام لحظه ها و روزهای زندگی باید با عشق همراه باشد . این پرسش تنها به دین زرتشت بستگی ندارد که آنرا پاسخ بدهیم - به نظر من سپنته آرمئی تی تعریفی ارزشمند از عشق و آرمانی پاک و سازنده در زندگی است . از آنجا که این ویژگی در زنان و مادران بهتر مشاهد شده است روز جشن اسفندگان که مربوط به سپاسگزاری از مهر مادران است روز مناسبی برای نظر خواهی از دیگران برای روز عشق خواهد بود .

 

  11-6  پرسش : در آیین زرتشتی آیا خوردن گوشت حرام است ؟

پاسخ  : دربینش اشوزرتشت چون مبنای تشخیص هر رویداد و گزینشی از روی خردمندی و دانش زمان است بنابراین باید آنچه از دیدگاه دانش روز به تن ، روان و خردمندی آسیب وارد می سازد، پرهیز کرد . خوردن گوشت یا هر غذا و آشامیدنی در صورتی پسندیده است که پشتوانه دانش بشری را درزمان خود به همراه داشته باشد .

 

 

  12-6 پرسش : در آیین زرتشتی ، در باره خوردن گوشت چه آمده است ؟

 

پاسخ : اشوزرتشت ، راه درست زیستن از روی خردمندی و دانش زمان و از روی اختیار را سفارش می کند . پیامبر چگونگی خوردن ، آشامیدن ، لباس پوشیدن و زندگی کردن و نوع هر یک را به دانش زمان واگذار کرده است . زرتشتیان در باور سنتی خود چهار روز در هر ماه را از خوردن هر گونه غذایی که در آن نوعی گوشت باشد پرهیز می کنند نام آن روزها عبارتند از وهمن - ماه - گوش - رام . 

 

 

  13-6 پرسش : رفتن به خانه کسانیکه تازه روان در گذشته دارند در روز اول نوروز درست است ؟

پاسخ : روز اورمزد از ماه فروردین نخستین روز از سال نو و جشن نوروز است این روز در سنت دیرینه زرتشتی به نام پرسه نیست دو روز در سال خورشیدی به نام پرسه همگانی وجود دارد روز اورمزد از ماه تیر و اورمزد در ماه اسفند بنابراین تنها خویشان و دوستانی به خانه درگذشته می روند که در سالهای پیش نیز برای شادباش نوروزی به آن خانواده رفت و آمد داشتند پس برای حضور همگانی افراد نیست .

 

 

 

 14-6 پرسش : رفتن به آرامگاه در روز اول نوروزی ، آیا درست و طبق دستورات دین است ؟

پاسخ : رفتن به آرامگاه در روز اول نوروز رسم همگانی نیست چون در باور سنتی زرتشتیان روزهای پنجه آخر سال مراسم یادبود روان و فروهر درگذشتگان است نیاکان ما در سپیده دم از نخستین روز هر سال با آب پاشی و روشن کردن آتش بر بلندی ها و بام ها به بدرقه روان و فروهر درگذشتگان می رفتند و پس از آن روز سال نو را با شادمانی آغاز می کردند . 

 

 

15-6 پرسش : آیا چاپ عکس جانباختگان عزیز زرتشتی در اولین برگ تقویم سال نو درست است ؟

پاسخ : جانباختگان ، یعنی کسانی که در راه ارزش های نیک انسانی و میهنی درطول تاریخ ایران ، جان خود را نیز فدا کرده اند از جایگاه ارزشمندی برخوردارند و نام بسیاری از آنان را نیز به گونه ایدریاد باد در اجرای مراسم دینی می خوانیم ولی بهتر است که عکس آنان به جای چاپ درنخستین صفحه تقویم به برگه دیگری انتقال دهیم تا هم از آنان یاد کرده باشیم و هم شادمانی نوروز هر سال را جاودانه کرده باشیم .

 

 

16-6 پرسش : آیا یک زرتشتی می تواند با غیر زرتشتی  ازدواج کند ؟ با چه شرایطی ؟

پاسخ : در بینش پیامبر ایران ، زرتشتی به کسی گفته می شود که با هنجار اشا هماهنگ شود و از خرد نیک بهره بگیرد ، گفتار و کردار خود را برنیکی ها استوار سازد اینگونه اشخاص تنها باید با دانایان و خوش گفتاران و نیکو کرداران همراه و همگام شوند و ازدواج کنند از سوی دیگر در برخی از کشورها مقرر شده است تا پیروان ادیان گوناگون هر یک ازدواج مربوط به خودشان را در دفاتر ویژه ای ثبت کنند تا مشخص گردد که از نظر سنتی پیروان کدام دین و آیینی هستند بنابراین چنانچه زرتشتی زاده ای بخواهد نام او همچنان در دریف اسامی زرتشتیان ثبت گردد و از آداب و رسوم سنتی نیاکان خود پیروی کند باید ازدواج اودر دفاتر مربوط به انجمن های زرتشتی ثبت گردد.

 

 

 

17-6 پرسش : همگی می دانیم که زبان فارسی کنونی از لغات عربی بسیاری بهره گرفته است . منظور من اصطلاحات اسلامی مثل " سلام ، انشاالله ، شهید ، حضرت " است که توسط برخی موبدان و افراد زرتشتی بخصوص در امور دینی اسفتاده می شود ، نظر شما چیست ؟     

پاسخ : فکر می کنم اگر هر ملتی از فرهنگ ویژه خود در همه بخش ها بهره مند گردد هویت ملی و فرهنگی خود را رساتر و باشکوه تر به دیگران نشان خواهد داد بنابراین نیکوتر خواهد بود تا از واژگانی استفاده شود که مربوط به فرهنگ زرتشتی و پارسی است تا به آرامی واژگان درست پارسی جایگزین کلمات بیگانه کرد .

 

 

 

18-6 پرسش: بعضی از موبدان تمایلى به زرتشتی شدن غیر زرتشتیان ندارند،

  مگر نه این است که انسان آزاد و مختار است ؟ پس چرا موبدان آنها راراهنمایی نمی کنند ؟

پاسخ : به گفته  شما انسان آزاد و مختار است.  دین زرتشت که بنیانگزار آن پیامبر ایران بوده ، آیین راستی  ،  آزادی  ،  شادی  ،  سازندگی ،  داشتن اخلاق و رفتار نیک ، بیانی شیرین و اثر بخش و اندیشه یی رسا می باشد ، پس هر کس می تواند این ویژگی ها  و همانند آنها را در کردار خود بارور  و پویا سازد تا زرتشتی بودن خود را ثابت کند .  از سویی ، در ادیان دیگر نیز سفارش  پیامبران در جهت انسان سازی است . موبدان وظیفه راهنمایی کردن غیر زرتشتیان را به دین زرتشت ندارند ولی آنها نیز باید  ویژگی های  سفارش  شده  در  بینش  زرتشت را در کردار خود استوار سازند  و سفارش های پیامبر را به آگاهی پژوهشگران و خواستاران برسانند .

 

 

19-6 پرسش : روزهای ورهرام ایزد ، سروش ایزد ، مهر ایزد ، تشتر ایزد به چه علتی روزهای عزیز نام گرفته اند ؟

پاسخ :  درگاه شماری زرتشتی ، هر ماه سی روز است و هر روز نام ویژه ای دارد که همه گرامی هستند . از آنجا که نام برخی از روزها برگرفته از باورها و استوره های کهن ایرانی است ،  در چنین روزهایی ایرانیان باستان خواسته وآرزوهایی ویژه از خداوند داشتند . وراهرم ، نام ایزدِ پیرزوی بخش -  سروش نماد فرمانبرداری -  مهر سمبل روشنایی و پیمان   و تشتر،  ایزدِ باران زا بوده و به دلیل نقش آنها در زندگی مردم ، از آنها بیشتر یاد شده است .

 

 

20-6  پرسش : فکر می کردم اشوزرتشت به خوردن ، نوشیدن  و پوشیدن افراد کاری ندارد ، اینکه  می گویند از نوشیدن شراب سُکرآور منع شده ایم ، دقیقا کدام بند گاتها بدان اشاره می کند ؟

پاسخ : اشوزرتشت به چگونگی خوردن ، آشامیدن و کارهای عادی هر فرد کارى  ندارد وی در هات 32 بند 14 وهات 48 بند 10 ، اشاره به مراسمی می کند که به سفارش پیشوایان دروغین برای خشنودی خدایان پنداری انجام می شده و مردم در آن با هدیه گوشت قربانی شده گاو ، با شادی فریاد می کشیدند و از نوشابه های سُکرآور استفاده می کردند. 

 

 

 21-6 پرسش : فرق بین موبد ، هیربد و دستور چیست و کدام بالاتر یا پایین تر است ؟

 

 پاسخ : موبد از واژه مَگوپَت آمده است ، موبدان یا مغان در اصل قبیله ای از سرزمین ماد بودند که پیشوایان روحانی فقط از میان آنان برگزیده می شدند – هیربد از واژه آئیتره پئی تی آمده که به معنی آموزگار دینی است و دستور از واژه پهلوی دَستوبَر آمده به معنی قاعده و قانون و از داوری کردن و فتوی دهندگی می آید ( دانشنامه مزدیسنا – دکتر جهانگیر اٌشیدری ) به هر حال هر سه مورد از کسانی هستند که در امور دینی زرتشتی فعالیت دارند و چون نقش هر یک با دیگری متفاوت است نباید مقام و مرتبه ای برای آنها در نظر داشت .

 

 

22-6 پرسش : شرایط و مراحل موبد شدن چیست ؟

پاسخ : فرزندان موبد در زمان گذشته آموزشهای اجرای مراسم دینی را در کنار پدر خود می آموختند و پس از کسب تجربه وآزمایش ، درمراسم نوزادی شرکت می کرده و پس از آن خود نیز اجرا کننده مراسم آیینی می شدند . بعضی از آنان با تحصیل در مراکز آموزشی دینی که اغلب آنها در هندوستان بود به مقام موبد دانشمند می رسیدند اکنون نیزاین شرایط برای آنان فراهم است ولی بیشتر ترجیح می دهند پس از نوزادی ، تنها برخی از مراسم آیینی را انجام دهند .

 

 

 23-6 پرسش : از آنجا که رشته دانشگاهی شما فلسفه زرتشت بوده است ، خواهشمند است ، در باره      شرایط ورود به دانشگاه هند و تحصیل در این رشته توضیحاتی را بیان بفرمایید ؟

پاسخ : پارسیان هندوستان ، دانشکده هایی را برای آموزش دین و فرهنگ زرتشتی در این کشور بنیاد نهاده اند.  دانشکده های کاماآتورنان در شهر بمبئی که ویژه موبدزادگان است ، دانشکده زرتشتیان در شهر سنجان (گجرات ) و دانشگاه سپنتا در شهرپونا در این رشته دانشجو می پذیرند برای ورود به این مراکز دانشگاهی ، با دیپلم متوسطه ایران ، آزمون ورودی و گزینش امکان پذیر است واحدهای درسی در موضوع ادیان - فلسفه - تاریخ ادیان - زبان و ادبیات اوستا و آداب و رسوم دینی وغیره است که در صورت موافقت  دانشکده ، برخی از واحدها  به  صورت  مکاتبه یی  نیز پذیرفته می شود .

 

 

 24-6پرسش : آیا در سنت زرتشتیان روز خاصی برای درختکاری در نظر گرفته شده است ؟ و اگر نیست چه روزی را پیشنهاد می کنید ؟

پاسخ : کاشتن درخت و ایجاد سرسبزی ، گرامیداشت آب ، خاک ، هوا و روشنایی است که از دیرباز در این سرزمین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده به شکلی که پیشه کشاورزی در ادبیات اوستایی مقدس شمرده شده است و جشن هایی به نام گاهنبار در جهت بزرگداشت درخت و گیاه و کشاورزی شکل گرفته شده است . در سنت زرتشتیان پس از زاده شدن هر فرزندی ، پدر خانواده در نزدیکی محل سکونت خود نهال درخت همیشه سبز مانند سرو یا کاج در زمین می کارد و همراه با رشد فرزند خود از آن درخت نیز پرستاری می کند . ماه اسفند ( سپندارمذ) که از واژه سپنته آرمئی تی آمده و به معنای داشتن آرمانی مقدس و جشن اسفندگان روز 29 بهمن هر سال است ، به نام روز مادر و روز زن در فرهنگ ایرانی نامگذاری شده است و چون زن و زمین هر دو در زایندگی ، افزایندگی و پرورش دادن نقش یکسانی دارند و در فصل کاشتن درخت هم قرار دارد می تواند آغاز هنگام درخت کاری و ایجاد سرسبزی در نظر گرفته شود .

 

 

25-6 پرسش : اگر شخصی در خارج از كشور به آیین زرتشتی درآید آیا از نظر زرتشتیان ایران به رسمیت شناخته  می شود ؟ 

 پاسخ : ایران قانون ویژه خود را دارد و هر یك از ادیان الهی تایید شده در قانون اساسی در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می كنند و به این ترتیب شامل زرتشتی زادگان خواهد بود .                           

 

 26-6 پرسش : طلاق در آیین زرتشت چگونه است ؟

پاسخ : چنانچه زناشویی براساس خردمندی انجام شود جدایی پس از آن جایگاهی ندارد و تنها در مواردی خاص انجام می گیرد . 

 

 

27-6 پرسش : در آیین زرتشت روزه چگونه است ؟

پاسخ : در آیین زرتشت روزه به شیوه ادیان ابراهیمی نیست و باور همگانی بر این است که در تمام زندگی باید اعتدال در خوردن و آشامیدن وجود داشته باشد و تنها چهار روز در هر ماه از خوردن غذاهای گوشتی پرهیز می کنند .

 

 

28-6 پرسش : کورش بزرگ در منشور پاسارگارد به جای اهورامزدا از خدای بابل مردوک و هیود نام می برد . آیامی توان تیجه گیری کرد که پیامبر هیود از پیامبر ما پیشتر می زیسته است ؟ و آیا می توان از این طریق به زمان درست زندگانی اشوزرتشت پی برد ؟

پاسخ : دلیلی ندارد که با نام بردن خدای بابل نتیجه گیری کرد که پیامبری قبل یا بعد بوده شاید دلیل آن احترام کورش به همه اقوام و پیامبران بوده است .

 

 

29-6 پرسش : اُشهن  چه معنایی دارد ؟

پاسخ : اُشهن یعنی تابش روشنایی و گاه نماز پیش از بر آمدن آفتاب است که زرتشتیان برای آمدن روشنایی نیایش می کنند . 

 

 

30-6 پرسش : در آیین زرتشت دست تقدیر و قسمت چگونه بیان می شود ؟

پاسخ : دین زرتشت ،  آیین خردورزی است و گزینه ای به نام سرنوشت و تقدیر در آن نقشی ندارد . آنچه در هر زمان و در هر شرایط  پیش روی انسان قرار می گیرد ازرویدادهای گوناگون و طبیعی است که به وجود می آید و با دانش وخردمندی باید با آن روبرو شد و مبارزه کرد .

 

 

                   پرسش : آیا سدره و کُشتی قبل از زرتشت بوده  یا در زمان او به وجود آمده است ؟     6-31پاسخ : به درستی مشخص نیست . بعضی از پژوهشگران باور دارند که پیش از پیامبری اشوزرتشت ، جوانان در سن ویژه یی لباس رزم می پوشیدند و کمربند شکار بر آن می بستند ، پیامبر که مخالف جنگ و سفارش دهنده صلح و دوستی است سفارش می کند تا به جای آن از پیراهنی به نام سدره که در اوستا به صورت وهومنه وستره یعنی لباس نیک اندیشی آمده استفاده کنند و کمربند فروتنی یعنی کُشتی بر روی آن ببندند . 

 

 

32-6  پرسش : آیا یک زرتشتی باید خود را بنده خدا بنامد؟

پاسخ : اگر تفسیر واژه بنده ، یعنی نوکر ، اسیر و غلام باشد . خیر، زیرا در بینش اشوزرتشت انسان به دلیل خردمند بودن آزاد آفریده شده تا خود راه نیک را برای رسیدن به زندگی بهتر برگزیند بنابراین او یار و دوست خداوند به شمار می آید . 

 

 

پرسش : آیا زرتشت در باره زنا حکمی داده است ؟  6-33

 

پاسخ : اشوز زرتشت در زمینه های حقوقی ، اقتصادی ، بهداشتی و روابط اجتماعی اشاره به پیشرفت جهان از روی خردمندی و بابهره گیری از دانش زمان دارد و با حقوق بشر که همه انسانها را به سوی زندگی نیک رهنمون سازد هماهنگ است .

 

 

پرسش : سمبل اشا چیست ؟  6-34

 

پاسخ : اشا یعنی راستی و درستی و ارزش های نیک انسانی ، بر سفره مراسم سنتی زرتشتیان نماد و سمبل اشا وهیشتا که به معنی بهترین اشا است و در فارسی به اردیبهشت ترجمه شده فروغ و روشنایی را در نظر گرفته اند .

 

 

پرسش : زبانی که زرتشتیان به آن صحبت می کنند چیست ؟    6-35

 

پاسخ : گویش ویژه یی است نزدیک به زبان پهلوی ساسانی که زرتشتیان با آن سخن می گویند .

  

 

واژه جمعه عربی است ، نیاکان ما به جای آن از چه واژه ای استفاده می کردند ؟             6-36

 

در گاه شماری زرتشتی هفته نداریم بنابراین نام روزهای هفته هم نیست روزهای اورمزد و دی بدین و دی به آذر و دی به مهر از روزهایی بوده که در هر ماه سی روزه ایرانیان باستان به جای روز آدینه از آن بهره می گرفتند .

 

 

 37-6   اگر واژه تازی را از زبان امروزی فارسی دور کنیم ، به چه میزان زبان  مان               

شبیه زبان نیاکان مان می شود ؟ 

بسیاری از واژگان پارسی وجود دارد که می توان از آن ها به جای
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic